Praktisch

Tijdens een seizoen zijn er altijd momenten waarop je afvraagt, hoe moet nu dit of dat geregeld worden. Het meeste is al wel te vinden op de website, maar hieronder volgt nog eens een korte samenvatting van de in onze ogen meest belangrijke zaken voor de jeugd.

 • Om lid te worden van L.M.O. dien je je eerst aan te melden. dat kan via het aanmeldformulier. Dit dien je geheel in te vullen. Zorg dat je een (digitale/gescande) pasfoto en kopie ID-bewijs hebt. Onze voorkeur gaat uit naar een digitale aanmelding. Het grote voordeel is dat de aanmaak van spelerspassen zo ook veel sneller gaat, in plaats van 2-3 weken, soms maar enkele dagen. Mocht je om welke reden dan ook niet in staat zijn om je digitaal aan te melden, kan je een papieren aanmeldformulier ophalen bij de vereniging. Als je hulp nodig hebt bij het invullen, kan je dat vragen bij iemand van het (jeugd)bestuur. Dit kan enkel op afspraak.

  Aanmelden bij L.M.O.

  L.M.O. zal binnen een week aan u bericht sturen of er plaats is in de juiste leeftijdscategorie. Je krijgt dan een uitnodiging voor een selectietraining of – wedstrijd. Meent L.M.O. dat we je kunnen plaatsen dan kan je lid worden. Je krijgt dan een uitnodiging voor een korte kennismaking met het (jeugd)bestuur en het plaatsen van je handtekening onder het volledig ingevulde inschrijfformulier. Eerst daarna ben je lid van L.M.O..

  Als er geen plaats meer is in de juiste leeftijdscategorie, wordt je op een wachtlijst geplaatst. Ook daar krijg je bericht van.

  L.M.O. houdt zich het recht voor om je aanmelding en wens tot inschrijving te weigeren. Je krijgt daarvan zo snel mogelijk bericht.

 • Via L.M.O. is er een kledingplan opgesteld, waardoor je nu niet meer zelf achter een tenue in L.M.O.-kleuren aan moet. L.M.O. koopt de tenues via Footballshop.nl in en verstrekt ze teamsgewijs aan de spelers. Alleen leden die hun contributie hebben betaald krijgen een tenue. Een tenue is verplicht om wedstrijden te mogen spelen. De teams bewaren hun eigen tenue en binnen ieder team moeten er afspraken worden gemaakt over wassen en meenemen van alle tenues naar de wedstrijden in een speciaal daarvoor bestemde tas. Buiten de wedstrijden om zijn deze tenues niet nodig. Oude tenues (merk Masita) mogen sinds 2015-2016 niet meer in wedstrijden gebruikt worden.

  Sommige jeugdteams zullen gedurende het jaar sponsoring krijgen. Sponsors kunnen zich steeds melden. Samen met het hoofdbestuur wordt bekeken hoe dit het beste kan worden ingevuld. Ieder die wil sponsoren wordt gevraagd zich bij de sponsorcommissie of het hoofdbestuur te melden. Ouders die graag het team van hun kind sponsoren, zijn van harte welkom. Omdat de tenues tijdig moeten worden aangeschaft, is het wel van belang om ruim op tijd te melden dat u interesse heeft in het sponsoren. Prijzen en nadere informatie is via de sponsorcommissie en het Hoofdbestuur te verkrijgen.

  Sportkleren zijn duur. Het wedstrijdtenue wordt beschikbaar gesteld via de vereniging. Je overige sportkleren dien je steeds zelf aan te schaffen. Dat is best duur met opgroeiende kinderen, zeker als je er meerdere hebt. Er is een kledingbank opgezet om aan dit probleem tegemoet te komen. Oude, meestal te klein geworden sportkleding en -materialen worden ingezameld en dat kan op drie plaatsen: Eendrachtsweg 48 (FlexusJeugdplein), Heindijk 16 (FlexusJeugdplein) en Olympiaweg 10 (Rotterdam Sportsupport). Deze kleding en materialen worden vervolgens te koop aangeboden bij de kledingbank aan de Schepenstraat 69. Meer informatie: Harry Schaarman, harryschaarman@flexusjeugdplein.nl.

 • Als er gegevens van je veranderen, dien je dat aan L.M.O. door te geven.
  Klik hier voor het online formulier.

  Indien je van plan bent L.M.O. te verruilen voor een andere vereniging, moet je een overschrijving aanvragen (zie ook http://www.rvvlmo.nl/over-l-m-o-2/contributie/).

  De overschrijving wordt digitaal door de nieuwe vereniging aangevraagd en L.M.O. dient daarna akkoord te gaan. Bij een overschrijving dien je rekening te houden met:

  • De volledige contributie moet zijn/worden voldaan, zo niet kan je dit deze avond contant voldoen, anders is overschrijving niet mogelijk;
  • Alle in bruikleen zijnde materialen van L.M.O. moeten worden ingeleverd op deze avond;
  • Openstaande boetes door ontvangen gele of rode kaarten dienen deze avond contant te worden betaald.

  Wanneer je het lidmaatschap wilt opzeggen dien je dat via e-mail (secretaris@rvvlmo.nl) te doen voor 31 mei van het lopende seizoen. Elke andere vorm van opzeggen (wegblijven, mondeling, via-via etc) is niet geldig. Nadat je schriftelijke opzegging is ontvangen, zal per omgaande een bevestiging aan je worden gezonden. Voorwaarden voor het uitschrijven zijn dat aan de financiële verplichtingen van het gehele seizoen is voldaan en eventuele door L.M.O. in bruikleen gegeven sponsormaterialen zijn teruggegeven.

 • Het lidmaatschap en de contributieverplichting wordt voor een periode van een volledig seizoen aangegaan. Bij tussentijds opzeggen is men contributieplichtig tot aan het einde van het lopende seizoen. De bijdrage aan de KNVB wordt door L.M.O. uit de contributie voldaan, net als andere verplichtingen en die lopen eveneens steeds over een heel voetbalseizoen. Daarbij maakt het niet uit of men slechts enkele dagen lid is, of bijna het hele jaar. Een opzegging na 31 mei houdt derhalve per definitie in dat men de contributie over het gehele volgende seizoen verschuldigd zal zijn.

  De tarieven voor 2016-2017:

  • Mini F-pupillen (geboortejaar 2010/2009): € 75,-
  • F-pupillen (geboortejaar 2008/2009): € 125,-
  • E-pupillen (geboortejaar 2006/2007): € 125,-
  • D-pupillen (geboortejaar 2004/2005): € 125,-
  • C-junioren (geboortejaar 2002/2003): € 135,-
  • B-junioren (geboortejaar 2000/2001): € 145,-
  • A-junioren (geboortejaar 1998/1999): € 155,-

  De contributie moet voor 30 september 2016 overgemaakt worden op rekeningnummer NL67 INGB 0003267423 t.n.v. Voetbalvereniging Linker Maas Oever en onder vermelding van de volledige naam en geboortedatum van de speler. Let op, er wordt geen gebruik meer gemaakt van machtigingen. Je moet dus zelf dit bedrag tijdig overmaken! Zo heb je tijdig voldaan aan je contributieverplichting.

  Alle leden van L.M.O. krijgen nog een herinneringsverzoek om te betalen op hun email adres en anders thuis gestuurd. Krijg je zo’n verzoek niet, is er mogelijk iets mis met je adres (zorg dat je juiste adres bij L.M.O. bekend is). Het niet ontvangen van zo’n verzoek ontslaat je niet van je verplichting om tijdig te betalen. Heb je de contributie niet betaald binnen de betaaltermijn van 4 weken, dan ontvang je van ons een betalingsherinnering. Bovenop het verschuldigde contributiebedrag wordt € 10,- extra in rekening gebracht voor administratiekosten.

  Heb je na het verstrijken van de betaaltermijn van de herinnering nog steeds niet betaald en geen betalingsregeling getroffen met het Hoofdbestuur, dan zal L.M.O. het dossier overdragen aan het Incassobureau Flanderijn (zie ook http://www.rvvlmo.nl/over-l-m-o-2/contributie-2/). Verder mag je niet meer meetrainen en/of spelen.

 • Als ouder heb je al snel het gevoel dat er iets niet goed gaat, dat een trainer iets over het hoofd ziet, of erger nog je eigen kind over het hoofd ziet of benadeelt. Een begrijpelijk gevoel en het is aan de trainer en/of leider om te zorgen dat er voldoende helder en transparant gecommuniceerd wordt, zodat ouders en begeleiders ook weten wat er aan de hand is. Daarvoor houden we dan ook regelmatig ouderbijeenkomsten, maar verder wordt er vooral aan de kinderen zelf uitgelegd hoe het in elkaar zit. We gaan er verder van uit dat als je met vragen zit, dit zo snel mogelijk aan ons voorlegt.

  De bedoeling is uiteindelijk dat alle kinderen plezier hebben met het voetbalspel. Dat betekent echter niet altijd dat alle kinderen op gelijke wijze aan dat plezier zullen bijdragen. De ene is keeper, de andere is meer verdediger, de andere meer spits. De ene is mondiger, de andere meer een stille kracht. Sommige kinderen hebben enkele momenten nodig om te flitsen, andere kunnen een vaste waarde zijn waar je steeds op kunt rekenen. Die verschillen maakt dat de trainer ook steeds keuzes moet maken, lastige keuzes. Tijdens wedstrijden worden die keuzes vaak intuïtief en ad hoc gemaakt, maar wel steeds gebaseerd op kennis en ervaring.

  Tijdens trainingen en wedstrijden hebben trainers geen tijd om uitleg te geven. Als er vragen zijn, stel die dan in eerste instantie aan de leider, als die aanwezig is, of wacht tot na de training of wedstrijd, of kom wat vroeger, of maak een extra afspraak. Bespreek ook steeds van te voren met je eigen kind wat zij/hij al weet en omgekeerd, dat je de mening van het kind goed kunt verwoorden. Vaak komt het toch voor dat een ouder iets anders wil dan het kind en dat de trainer wel rekening kon houden met de mening van het kind en niet van de ouder, simpel omdat die niet bekend is voor de trainer.

 • Vanuit het jeugdbestuur wordt er van seizoen 2014-2015 gewerkt aan een beter toezicht op een eerlijke inzet van middelen en voorzieningen en dat alle kinderen gelijke kansen krijgen en niet teveel gebruik wordt gemaakt van vriendjespolitiek. Omgekeerd, voetbal is ook competitie, dus de besten staan dan vaak vooraan. Kinderen dienen zichzelf te leren manifesteren, door zich harder in te zetten, beter te trainen, beter te luisteren, beter te presteren werken zij zich in de kijker van trainer en verwerven daarmee een betere uitgangspositie voor selectie tijdens wedstrijden. Het is niet zo dat alle kinderen steeds evenveel speeltijd kunnen en zullen krijgen. Als er vijf aanvallers op de bank zitten, is het duidelijk dat de verdedigers meer speeltijd zullen krijgen dan de aanvallers gemiddeld. Een speler kan zo zijn dag hebben en omgekeerd, onvoldoende geconcentreerd zijn om welke reden dan ook. Kinderen die de avond ervoor te laat naar bed zijn gegaan, thuis lastige dingen meemaken, hard moeten leren voor school, het zijn factoren die de uiteindelijke opstelling allemaal kunnen beïnvloeden.

  In iedere leeftijdscategorie is er een eerste team. Naar mate er een 2e, 3e en 4e team is, ontstaat er meer ruimte voor wat we recreatief voetbal noemen, nog steeds competitie, maar net iets vrijer. Ook kan in een eerste team in de loop van de competitie een situatie ontstaan dat winnen minder belangrijk wordt. Spelen en spelplezier blijven voorop staan, maar ook kinderen willen graag winnen, ook al doen ze daar zelf maar een klein beetje aan mee, het is nog steeds hun team. Het is van belang dat kinderen ook al op dit niveau leren dat het resultaat een inspanning van hen allen samen is en dat het nu juist niet draait om de individuele prestaties. Die individuele prestaties worden tijdens trainingen verder uitgediept en versterkt, zodat zij ten dienste kunnen worden gesteld van het team. Verder worden tijdens trainingen de zwakkere kanten van een speler aangepakt, zodat de speler uiteindelijk klaar zal zijn om ook in het team goed uit de voeten te kunnen. Dat vergt van een speler derhalve hard werk en geconcentreerde inspanning tijdens de trainingen. Zo heeft een speler uiteindelijk zelf meer invloed op zijn eigen speeltijd.

  In overleg kan worden besproken dat een speler op een lager niveau moet spelen om hem/haar meer speeltijd te gunnen. L.M.O. streeft er echter naar om iedere jeugdspeler op een zo goed mogelijke plaats in te delen, zodat enerzijds voldoende prikkel blijft bestaan om zichzelf te willen verbeteren (weerstand) en anderzijds er voldoende ruimte blijft om er ook plezier aan te beleven. De Jeugdcoördinator en de trainers samen zien daar zoveel mogelijk op toe en staan daarbij verder open voor uw input. De uiteindelijke beslissingen op het veld, blijven des trainer. Mocht u het ondanks overleg daarmee oneens blijven, kunt u het altijd nog aan het jeugdbestuur voorleggen.

 • Op jeugdtrainings- en wedstrijddagen (maandag/dinsdag/woensdag/donderdag tussen 18:30 en 20:00 uur en zaterdag van ongeveer 8:00 tot ongeveer 13:00 uur) is er altijd wel één of meer jeugdbestuursleden aanwezig die je met vragen kun aanspreken. Om te zorgen dat zij zo veel mogelijk tijd voor de leden kunnen vrijmaken, is het prettig als administratieve handelingen zoveel mogelijk via de website gebeuren (aanmelden, wijzigingen doorgeven). Alle bestuursleden kunnen steeds op diverse aspecten worden aangesproken, indien zij niet meteen antwoord kunnen geven, kunnen zij je wel vaak naar de juiste persoon doorverwijzen.

  De Jeugdcoordinator, Ramish Reenis houdt voor ouders en verzorgers van alle jeugdspelers op iedere woensdag van 18:30 tot 19:15 een open spreekuur en kan dan aangesproken worden op allerlei specifieke aspecten omtrent de training, regels op en rond het veld, de wedstrijden, de indeling in teams. Dit zijn namelijk zaken waarover de jeugdcoördinatoren en de trainers gaan, maar je kan eigenlijk altijd wel bij ieder L.M.O.-lid terecht met je vragen. Als zij het antwoord niet weten, kunnen ze je alsnog doorverwijzen naar de juiste persoon. Als je Ramish Reenis niet meteen ziet, vraag dan waar hij is. Het kan zijn dat hij niet in de bestuurskamer zit, maar ergens op het veld staat, maar je kan hem dan tijdens dat spreekuur wel steeds gewoon aanspreken als Jeugdcoördinator.

  Alle andere zaken, zoals contributie en andere lidmaatschapsverplichtingen, gedrag van andere leden, aspecten op het L.M.O. terrein, maar buiten het veld zelf, onenigheid met Jeugdcoördinator en/of trainer, kunnen worden besproken met leden van het Jeugdbestuur. Die kan je aanspreken als ze op het veld staan en zullen je steeds te woord staan, of een afspraak met je maken, als ze net even bezig zijn, met iets anders, of als ouder, want vele bestuursleden hebben ook hun eigen kind op L.M.O. voetballen.

 • Via de website www.voetbalmasterz.nl kunnen tweedejaars B-junioren met ingang van het seizoen 2014/’15 het officiële KNVB Spelregelbewijs halen. De tweedejaars B-junioren zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij het bewijs tijdig halen. A-junioren zonder spelregelbewijs zijn niet meer speelgerechtigd. Alle tweedejaars B krijgen aan het begin van het seizoen hun inloggegevens en dan kunnen ze zelf gaan oefenen en het spelregelbewijs halen.

  Om het spelregelbewijs te halen, moet je eerst vijf levels doorlopen. Elke level heeft tien vragen, en je moet er telkens eentje meer goed hebben. Bij level 1 moet je minstens vijf juiste antwoorden geven. Bij level 2 dus zes. Bij level 3 zeven, bij level 4 acht en bij level 5 negen. Deze vijf levels kun je opnieuw doen, zo vaak als je wilt. Tot je klaar bent voor de eindtoets. Deze heeft twintig vragen, waarvan je er zestien (of meer) goed moet hebben. Je hebt hiervoor maximaal drie pogingen! Als je al twee mislukte pogingen hebt, kun je beter eerst contact opnemen met de trainer, JC of JB om te bekijken hoe nu verder.

  Lees ook meer op:
  http://www.knvb.nl/nieuws/34053/start-invoering-spelregelbewijs
  http://scheidsrechters.voetbal.nl/spelregels/spelregelbewijs

  Omdat niet iedereen even makkelijk leert, is het van belang op tijd aan de oefenvragen te beginnen en te zorgen dat je op tijd klaar bent. Voor inlogcodes dien je bij je trainer te zijn, maar je kan ook bij de jeugdcoördinator en/of het jeugdbestuur informeren. Een spel speel je nu eenmaal beter als je alle regels kent.

  De wedstrijd wordt opgedragen aan scheidsrechters die lid moeten zijn van de KNVB.

  • Voor het leiden van wedstrijden van A-junioren en meisjesjunioren 16-19 jaar moet de scheidsrechter tenminste 16 jaar zijn.
  • Voor het leiden van wedstrijden van B- en C-junioren en meisjesjunioren 13-16 jaar moet de scheidsrechter tenminste 15 jaar zijn.
  • Voor het leiden van D-pupillenwedstrijden moet de scheidsrechter tenminste 14 jaar zijn.
  • Voor het leiden van E- en F-pupillenwedstrijden moet de scheidsrechter tenminste 12 jaar zijn.

  Tenzij de KNVB de assistent-scheidsrechters heeft aangesteld, is iedere vereniging verplicht te zorgen dat bij alle door haar jeugdteams te spelen wedstrijden een lid van de KNVB als assistent-scheidsrechter optreedt.

 • Veld- en kleedkamerindeling:
  Om de kleedkamer- en veldindeling te zien van de thuiswedstrijden aanstaande zaterdag, klik op deze link
  .
  Het is van belang dat kleedkamers op tijd leeg worden gemaakt, anders loopt de volgende wedstrijd vertraging op. Met name tussen 9:30 en 10:00 uur is het extreem druk en is een goede discipline vereist.
  Teams die op een half veld spelen, worden vriendelijk verzocht meteen na hun wedstrijd de kleine doeltjes van het veld te halen, dat wil zeggen, tot over de hekken verzetten. Teams die op een heel veld spelen en nog doeltjes binnen de hekken zien staan, worden vriendelijk verzocht die doeltjes over de hekken heen te zetten. De KNVB eist een veilig veld zonder obstakels binnen de hekken.
  De rusttijd van E- en F-pupillen is 7,5 minuut! Langere rusttijd gaat af van de tijd om aan het einde penalties te nemen en/of om te kleden. De drank voor tijdens de rust kan worden opgehaald bij het wedstrijdsecretariaat.
  Met name tegen 10:00 is is het erg druk waardoor vooral de E-pupillen minder in de gelegenheid zullen zijn nog penalties te nemen. Wij vragen daarvoor uw begrip.

  Hieronder wat algemene praktische informatie over de te spelen wedstrijden, de KNVB-regels:
  wedstrijdduur ea informatie jeugd

  De speelduur is ook op een half veld hetzelfde. Dus de meiden van L.M.O., C3, maar thans genoemd L.M.O. MC1, spelen twee keer 35 minuten op een half veld, zeven tegen zeven.

  De basisregel in het voetbal is dat wissels alleen mogen op een stil moment. Bij amateurvoetbal Jeugd in de B-categorie (zoals bij L.M.O.) is er de regel van het onbeperkt doorwisselen, met maximaal 5 wissels op de bank. Het woord onbeperkt, betekent ook letterlijk geen beperkingen (dit geldt voor pupillen en junioren!) op twee na:

  – Het wisselen van een keeper mag alleen op een stil moment en de kleding dient aangepast te worden, zodat er geen verwarring kan ontstaan met een veldspeler.
  – Er mogen maximaal drie spelers ineens gewisseld worden.

  Verder geen beperkingen op het onbeperkt wisselen.
  Een speler is pas gewisseld als die het veld verlaten heeft. Een wisselspeler mag dus niet eerder het veld op.

  In de regels derhalve staat nergens dat je alleen mag wisselen op een stil moment. De KNVB helpdesk heeft dat ook bevestigd.
  “Het is verder aan de scheidsrechter om dat in de hand te houden”, aldus de KNVB.
  Dit dient de scheidsrechter aan het begin van de wedstrijd met de assistenten af te spreken en het is verder niet aan de trainers om zich daarmee te bemoeien, anders dan de instructies van de scheidsrechter te volgen.

  Een verschil dat nog speelt bij de pupillen en junioren, is dat een gele kaart, een tijdstraf van 5 minuten oplevert bij pupillen en een tijdstraf van 10 minuten bij junioren. Een tijdstraf vervalt pas aan het einde van de wedstrijd. Een tweede gele kaart is nog steeds rood, alleen hoeft die niet aan de KNVB te worden doorgegeven. Alleen een directe rode kaart dient nog steeds aan de KNVB te worden doorgegeven met de juiste strafcode.

 • Plezier op en rond het veld, dat is waar onze club voor staat!
  Op het veld zorgen onze teams hier samen met de scheidsrechter en de tegenpartij voor. Deze blijk van sportiviteit zorgt voor wederzijds begrip, het begin van plezier binnen de lijnen! Bekijk hier het filmpje: http://youtu.be/cJjJj1jP1As.

  Aan het begin en aan het einde van een wedstrijd worden de handen geschud, en niet zo maar eentje of twee, nee probeer iedereen een hand te schudden. Zorg dat je de scheidsrechter niet vergeet die meestal als vrijwilliger zijn of haar tijd vrijwillig spendeert om jullie wedstrijd te leiden. Of je nu gewonnen of verloren hebt, respect voor elkaar begint met een klein gebaar, handen schudden.

  Aan het begin van de wedstrijd dienen alle spelers zich naar de middencirkel te begeven en in een line-up loop je achter elkaar langs alle spelers van de wederpartij. Aan het einde van de wedstrijd loop je of allemaal weer naar de middencirkel, of je staat aan de uitgang richting de kleedkamers klaar om iedereen die daar passeert een hand te geven. handig is het team ook daar weer een line-up te laten maken, als een soort ere-haag, maar beste is aan één zijde.

  De trainers en coaches zijn voor hun teams verantwoordelijk voor deze manier van begroeten. Aan het begin van iedere wedstrijd de spelers eraan herinneren en aan het einde van de wedstrijd samen bij de uitgang van het veld gaan staan. De trainer geeft daartoe het voorbeeld.

  Het is onze ambitie om dit elke week weer te doen. Alle jeugdteams van L.M.O. dienen zich hieraan te houden.
  Zo werken we samen aan een veilig sportklimaat!

 • We weten allemaal dat de scheidsrechter gele en rode kaarten kan uitdelen. We weten ook wel allemaal dat aan een rode kaart een schorsing gekoppeld is. Maar hoeveel wedstrijden kan dat worden, en welke overtredingen zijn nu ernstiger dan een ander? Is spugen erger dan slaan? Is uitschelden hetzelfde als bedreigen? Hieronder een kleine greep uit de door de KNVB gehanteerde strafmaten, die geven enig inzicht hoe serieus de KNVB misdragingen oppakt. Kortom, zorg dat je je aan de regels houdt en je hebt niet te maken met deze straffen. De uitgebreide tekst en uitleg kun je terugvinden in de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal van de KNVB.

  In de kolom schikkingsvoorstel staat onder subkolom A aangegeven de standaardsituatie waarbij door de KNVB een schikkingsvoorstel wordt gedaan. Dat is dan de straf die je standaard krijgt aangeboden en zoals je kunt zien is die lager dan de straf die je kunt krijgen via de tuchtcommissie. Als je tegen je straf in beroep gaat, kun je dus een hogere straf krijgen. De KNVB is rechtlijnig als het gaat om straffen. Een zielig verhaal werkt niet, je hebt het gedaan of je hebt het niet gedaan. Zodra er twee verklaringen en/of aanwijzingen zijn dat je het gedaan hebt, kan zelfs met evenveel andersluidende verklaringen je er niet meer aan ontkomen dat de KNVB je schuldig zal verklaren. het maakt verder niet uit of je jong bent of oud, gehandicapt of superslim of braaf. Deze overtredingen zijn voor iedereen gelijk en worden zwaar bestraft.

  Sommige overtredingen worden nog zwaarder gestraft, dat heet excessief geweld. Het dreigen met geweld, en dan maakt het echt niet uit of je dat als grapje bedoelde, als het als dreigement overkomt is dat hetzelfde, wordt standaard gestraft met een schorsing van een jaar. Dus als je tegen een scheidsrechter die een kaart wil geven zegt, “je speelt met je leven”, of een opmerking die daarop lijkt, of “wacht maar tot na de wedstrijd”, dan kun je voor een jaar van het veld gezet worden! Wees er dan ook bedacht op dat op het voetbalveld een zero-tolerance beleid geldt. Neem geen risico met grapjes.

 • Ik zal me even voorstellen aan de mensen die mij nog niet kennen. Ik ben Sandhia Mangal. Ik heb orthopedagogiek gestudeerd en ik heb mijn eigen praktijk voor coaching en pedagogische hulpverlening. Voor meer info over mijn achtergrond. “Coaching en Healing Praktijk Angel” www.bodyensoul.info
  Vanaf maandag 12 januari 2015 is mijn nieuwe functie in werking getreden als pedagogisch coach voor trainers en kinderen. Als coach heb ik de plicht tot geheimhouding dus wat je mij vertelt blijft tussen ons.

  Pedagogisch Coach: Wat houdt dat precies in?
  Ik ben er voor de pedagogische ondersteuning en coaching voor trainers en kinderen.
  Voor kinderen: Het kan zijn dat je je niet lekker in je vel voelt. Soms is dat lastig om dat uit te leggen aan anderen. Maar is wel moeilijk om dan je gedachten erbij te houden, als je iets vervelends hebt meegemaakt. Als je op de club komt en je hebt moeite om het aan je trainer te vertellen, ( of de trainer is bezig) waarom je vandaag misschien niet zo goed meedoet als normaal dan kan je ook bij mij komen, dan gaan we apart zitten en kan je het rustig aan mij kwijt. Dan kan ik het uitleggen aan je trainer of beter nog we kunnen het samen doen. Het kan ook zijn dat je graag wat wilt vertellen wat niemand anders mag weten. Ook dan kan je met mij een afspraak maken of gewoon naar mij toekomen. Wat wij bespreken blijft tussen ons als jij dat wilt, dan ben ik alleen maar een klankmuur, ik kan je helpen als je problemen hebt of als je gewoon wat wilt vertellen. Ook observeer ik iedereen dus als ik vind dat je hulp kan gebruiken zal ik je kunnen benaderen om een gesprekje te hebben. Als je wat kwijt wilt of dwars zit dan kan dat.
  De trainers: Als trainer komt er meer bij kijken dan alleen maar training geven aan de kinderen om ze voor te bereiden op de wedstrijd in het weekend. Daar ben je nog niet klaar mee. Want je werkt met kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Die kinderen en jongeren die ik voor het gemak spelers noem, zijn niet ingesteld om meteen te luisteren en te doen wat jij ze opdraagt als trainer. Het zijn namelijk niet alleen maar spelers, maar ook individuen. Ook al zijn ze nog zo klein en/of jong. Een individu heeft een eigen karakter en een eigen mentaliteit, maar ook een eigen rugzakje. Het rugzakje bepaalt hoe een speler zich presenteert naar de buitenwereld, dus ook op de club, en naar jou toe als trainer. Als een kind zijn rugzak zou afdoen bij het hek van L.M.O. en alleen zijn voetbaltas zou meenemen naar binnen zou het vak jeugdtrainer een stuk makkelijker zijn. Maar dat is niet de dagelijkse gang van zaken. In zo een rugzakje kan zitten; De thuis situatie, een diagnose, bv ADH/ADD/een bepaalde vorm van autisme, diabetici enzovoort. Een thuis situatie kan heel ingrijpend zijn voor een kind. Je weet nooit wat er aan de hand is. Maar het karakter van een kind zit ook die rugtas, kan heel slecht luisteren betekenen, maar ook heel stil en teruggetrokken zijn. Het is voor de trainer van belang dat hij op de hoogte is van de achtergrond van zijn spelers.
  Ik ga de trainers hierbij helpen. Wat ik zal doen. Ik zal bij de trainingen aanwezig zijn en de trainers en kinderen observeren. Ik ben er niet om kritiek te uiten op de trainers als ze aan het werk zijn. Ik sta vooral achter positief coachen. Ik zal observeren, ik zal bij de trainers in de buurt staan. Ik kijk hoe ze de kinderen trainen en coachen, en hoe de kinderen daar op reageren. Ik zal niet de training verstoren om vragen te stellen. Alleen als ik echt iets zie waar ik mijn vragen over heb die niet kunnen wachten. Mochten er wat puntjes zijn waar ik vragen over heb, noteer ik dat en kom ik er na de training op terug en zal ik mijn vragen stellen. Of mocht het nodig zijn vraag ik om een gesprekje. Andersom kan je als trainer ook vragen aan mij stellen en/of hulp vragen. Misschien verstoort een kind de hele training en lijdt de groep eronder, dan mag je aan mij vragen of ik je ermee kan helpen. Ook als je als trainer andere vragen hebt of je ondervindt problemen met kinderen kan je bij mij terecht.

  Ik ben er voor de ondersteuning en positief coachen dus wees niet bang om mij om hulp te vragen. Sandhia Mangal: 06-44400645.

 • Het is voor mensen niet altijd duidelijk wanneer iets onder privacy valt en wanneer niet. We leven in een wereld waarin moderne media, social media en alle varianten daarop een grote vlucht nemen. We hebben als vereniging L.M.O. rekening te houden met meerdere belangen. Als vereniging zijn we trots op onszelf en elkaar. We willen dat ook kunnen uitstralen. Publicaties worden daarom juist op prijs gesteld. Verder zijn we geen besloten club. We voetballen op openbare velden die we huren van de Gemeente, waardoor tijdens die huurtijd we wel een zekere zeggenschap hebben, maar niet alle. Als andere teams op bezoek komen, als gasten meekomen, het terrein is semi-openbaar en dat betekent dat we geen hek om ons terrein kunnen zetten om nieuwsgierige ogen af te schermen.

  We dienen derhalve verstandig om te gaan met wat er gebeurt en hoe dat naar buiten treedt en kan treden. We hebben al onze gedragsregels en die leggen al op dat we respectvol met elkaar omgaan. Dat geldt ook voor gedrag van onze leden op websites, forums, facebook en dies meer zij. Foto’s in compromitterende posities kunnen en mogen niet geplaatst worden zonder toestemming van de betrokken persoon, omdat ze anders op verzoek ook weer verwijder zullen moeten worden. Als met foto’s of teksten daadwerkelijk schade wordt aangericht, kan dat leiden tot aansprakelijkheid. Of de schade niet opweegt tegen het belang dat die informatie openbaar wordt gemaakt, zal zo nodig door een rechter moeten worden beoordeeld, maar zoals privacy niet absoluut is, is dat algemene belang dat ook niet.

  Alle mensen die op L.M.O. rondlopen dienen te beseffen dat zij op een foto of video terecht kunnen komen, al dan niet op de voorgrond. Als dat beeldmateriaal vervolgens wordt gepubliceerd ontstaat voor het eerst het moment waarop de privacy in geding kan komen. Het taggen van personen werkt daarin versterkend. Een persoon die getagd wordt, wordt immers extra in de aandacht geplaatst. Het plaatsen van commentaar kan dat effect nog versterken. Zolang de beschrijving naar redelijke maatstaven objectief is, kan zulks een plaatsing niet worden tegengehouden. In het algemeen zal een verzoek om de foto en/of het commentaar te verwijderen wel worden opgevolgd, mits goed onderbouwd waarom het onredelijk bezwarend zou zijn die foto en/of het commentaar te laten staan. Iemand die toevallig op een foto staat en die verder niet in de aandacht wordt getrokken, zal weinig kunnen doen. Niet alleen is L.M.O. daarvoor te openlijk toegankelijk, het belang dat velen er aan zullen hechten dat informatie vrij kan worden gedeeld, weegt bijna altijd op tegen het individuele belang om nergens te worden gepubliceerd. De enige methode om te vermijden dat je nooit in de aandacht verschijnt, is er simpelweg niet rond te lopen.

  In een geval waarbij kritiek wordt geleverd, heb je recht op hoor en wederhoor, althans tot een zekere hoogte mag je ook jouw kant van het verhaal geven. Dat dient dan net zo goed op een nette en respectvolle manier te gebeuren. Er is een groot verschil tussen er schande van spreken en iets betreuren of aanstippen. Zelfs er schande van spreken blijft een mening en tenzij zulks op een respectloze manier gebeurt, kan er weinig meer gedaan worden tegen zulks een verhaal dan de eigen kant toe te lichten. We willen echter als L.M.O. wel vermijden dat er op internet oeverloze discussies losbarsten tussen onze leden onderling en als L.M.O. zijn we dan ook bereid te bemiddelen. We zullen dat echter alleen doen op verzoek van de betrokken partijen, we gaan ons niet actief bemoeien met wat er op internet gebeurt.

  Beelden van mensen die boos worden, zich misdragen, zich tegen de gedragsregels opstellen, zijn op zich geen reden om te worden verwijderd. De misdraging is dan immers een feit en geen mening. Commentaar in de trant van ” jammer”, ” teleurstellend”, zijn dan gevoelens en niet eens zozeer kwalificaties. Suggesties als ” altijd weer hetzelfde”, “weeral”, of andere opmerkingen die verder gaan dan het ene incident op beeld, komen wel in de grijze zone en afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan daarmee al een grens worden gepasseerd. Opmerkingen als “doodschop”, ” karateklap”, “vuistslag”, en andere misdragingen dienen duidelijk uit de foto te blijken, anders wordt het lastig bij discussies om hard te maken wat er gebeurd is. Wees dan ook terughoudend in je commentaar. Als het uit de foto blijkt, dan blijkt het uit de foto. Als de foto echter misleidend is, dan kan commentaar dat het geen vuistslag is e.d. juist wel een toegevoegde waarde hebben.

  Compromitterende foto’s, foto’s waarbij mensen geheel of gedeeltelijk (niet functioneel) bloot zijn, dienen niet te worden gepubliceerd als die de personen later los van die gebeurtenis waarbij dat beeld is gemaakt, daar hinder van kunnen ondervinden. Vooral beeldmateriaal bij kleedkamers dient dan ook te worden vermeden. Ook andere foto’s kunnen compromitterend zijn, maar als de gedraging door de persoon zelf is geïnitieerd, zou het toch weer toelaatbaar kunnen worden geacht. Indien iemand wegens een ziekte of tijdelijke toestand niet over de volle vermogens van zijn verstand bezit, kan voor zover dat duidelijk is ook verlangd worden dat het beeldmateriaal wordt verwijderd. Ook de persoon die in beeld is, diens rol en functie in de maatschappij, kan een reden vormen om beeldmateriaal niet te plaatsen. Het eventueel te dienen belang, openbaar maken, zou wel eens niet kunnen opwegen tegen de schade die die openbaarmaking veroorzaakt. Een voorzitter van de AA zal niet graag ladderzat op een foto komen te staan.
  De gouden vuistregel blijft: bij twijfel, niet plaatsen.

  Kortom het blijft een lastige materie. Als redelijk denkende mensen dienen we echter met respect met elkaar om te gaan en dat in het achterhoofd houdende kom je al een heel eind. Het is echter niet zo dat degene met de grootste mond hier het voor het zeggen heeft, integendeel. In principe kan alle beeldmateriaal van op en rond het veld worden gepubliceerd. De genoemde uitzonderingen bevestigen die regel.

Deze pagina wordt steeds meer uitgebreid. Indien u een onderwerp mist, maar dat hier wel op zijn plaats vindt, laat het dan aan ons, het jeugdbestuur, weten AUB.