Organisatie

Bij L.M.O. hebben we een Jeugdbestuur. Dit bestuur heeft geen formele bestuurskracht, dat is enkel aan het Hoofdbestuur, maar in feite is het jeugdbestuur een statutair door het hoofdbestuur ingestelde commissie met de naam jeugdbestuur.

Het Hoofdbestuur staat letterlijk aan het hoofd van alles en heeft in alles het laatste woord. Zij heeft echter een aantal bevoegdheden gedelegeerd en gemandateerd aan de ingestelde en binnen L.M.O. actieve commissie, zoals het jeugdbestuur, de gedragscommissie, de sponsorcommissie, de jeugdcoördinator, de scheidsrechters begeleidingscommissie. De toernooiencommissie is ingesteld door het jeugdbestuur en richt zich op de jeugdtoernooien. Verder kan het Jeugdbestuur nog ad hoc een commissie instellen om bijvoorbeeld een bepaalde activiteit te organiseren, Sinterklaas, teamuitjes, etc… De belangrijkste instanties om te onthouden volgen hierna.

1) Het Jeugdbestuur met zijn uitvoerende commissies. Die commissies worden geleid door één van de leden van het Jeugdbestuur. In iedere commissie kunnen vrijwilligers plaats nemen, die zich bij het Jeugdbestuur kunnen melden. Verder verzorgt het Jeugdbestuur de coördinatie tussen de verschillende disciplines en ook de buitenwereld. Bij problemen met andere clubs bij jeugdteams, kan het Jeugdbestuur een bemiddelende rol spelen.

2) De Gedragscommissie, daar worden alle problemen besproken die het gedrag van spelers, trainers, ouders en derden aangaat.  Een ouder, niet bestuurslid is de voorzitter en momenteel zijn er nog een lid van het hoofdbestuur en een lid van het jeugdbestuur die er deel van uitmaken. De samenstelling dient ook de diverse culturele achtergronden van de vereniging te komen, zodat afdoende rekening gehouden kan worden met alle aspecten die bij gedrag een rol spelen.

3) De Scheidsrechters begeleidingscommissie staat in voor het begeleiden en ondersteunen van de scheidsrechters, zij vormen één team met alle scheidsrechters en proberen de kwaliteit van het leiden van wedstrijden te verbeteren. Enerzijds kijken we bij elkaar mee en geven we later feedback en anderzijds steunen we elkaar bij moeilijke momenten en verlenen we hand- en spandiensten als de ander daarom vraagt. In 2020-2021 willen we de scheidsrechters de ruimte geven om een cursus te volgen, als ze dat willen, maar richten we ons vooral op interne begeleiding en opdoen van meer ervaring.

4) De Jeugdcoördinator, benoemd door het hoofdbestuur, maar wel verantwoording verschuldigd aan het jeugdbestuur. Hij coördineert de teamindeling, benoemt de trainers, leiders en coaches en regelt de dagelijkse gang van zaken voor de trainingen.

Voor geïnteresseerden: het Jeugdbeleidsplan, klik hier. Voor de aanvullingen op dit beleid, richting komend seizoen, lees hier.

Jeugdbestuur:

– Marc Brugman, Jeugdvoorzitter, 06-48232211, jeugdvoorzitter@rvvlmo.nl
– Ron Snauw, Jeugdsecretaris, 06-24522122, jeugdsecretaris@rvvlmo.nl
– Mine Koc, 1e wedstrijdsecretaris, 06-51487199
– Odette Versloot, algemeen bestuurslid, toernooien commissie 06-15245316
– Monica Brugman, algemeen bestuurslid, 06-52547897
– Sergio van Bossé, algemeen bestuurslid, scheidrechter commissie 06-41510478
– Delbertson Martina, algemeen bestuurslid, 06-34852937
– Rodney Versloot, algemeen bestuurslid, toernooien commissie 06-31746827
– Sandhia Mangal, vertrouwenspersoon, 06-41746349
– Vanessa Verpaalen, algemeen bestuurslid, 06-14308018

Scheidsrechters begeleidingscommissie:

Haike Hauck
Michel Collet
Sergio van Bossé

Deze commissie dient de scheidsrechters te begeleiden, te ondersteunen in het verbeteren van hun kwaliteiten en weerbaarheid en treedt op indien er meningsverschillen zijn ontstaan tussen scheidsrechters en leden van L.M.O., of dit nu spelers of trainers zijn. In principe heeft een scheidsrechter altijd gelijk, ook als die ongelijk heeft. Op het veld is de scheidsrechter de baas. Als erna nog steeds discussie bestaat, men het gebeurde tijdens het spel niet kan loslaten, kan de scheidsrechters begeleidingscommissie voor beide zijden een aanspreekpunt vormen. De commissie zal gevraagd en ongevraagd tussenbeide komen.

Gedragscommissie:

Voorzitter: vacant (ouder)
Haike Hauck (HB)

In de gedragsregels is vastgesteld dat bij geschillen de Gedragscommissie kwesties kan onderzoeken en rapporteren aan het hoofdbestuur. Verder kan de gedragscommissie sancties voorstellen en oplossingen aanreiken. Het gaat steeds om incidenten die op L.M.O. plaats hebben, of ten aanzien van leden van L.M.O.. Ouders en aanhang van leden van L.M.O. worden beschouwd als zijnde deel van en behorende bij het bewuste lid van L.M.O. en daarmee kunnen de gevolgen van het (wan)gedrag van ouders en aanhang gevolgen hebben voor die L.M.O. -leden. De Gedragscommissie gaat niet over leden van andere verenigingen.

Jeugdsecretariaat:

In het Jeugdsecretariaat worden de inschrijvingen verwerkt, de persoonsgegevens bijgehouden en wordt gewerkt aan een zo up-to-date mogelijk houden van alle gegevens. Dat kan echter alleen als iedereen telkens ook alle wijzigingen doorgeeft, dat gaat immers niet automatisch. Denk aan verhuizingen, naamswijziging, nieuw telefoonnummer, ander emailadres, meer recente foto. Dit jaar gaan we proberen van alle leden de meest recente foto toe te voegen. Omdat email steeds belangrijker wordt, is het ook noodzakelijk om een actief emailadres aan L.M.O. op te geven als contact gegevens. Wijzigingen kunnen via het updateformulier worden doorgegeven.

Wedstrijdsecretariaat:

Mine Koc (1e wedstrijdsecretaris)
Haike Hauck (coördinatie met senioren/jeugd)

In het Wedstrijdsecretariaat wordt bepaald welke velden en kleedkamers wanneer voor welk team beschikbaar moeten zijn. Komend seizoen wordt dit best wat lastiger doordat we meer jeugdteams hebben dan ooit tevoren. Nu ook de senioren grotendeels op zaterdag voetballen, zal het regelmatig dringen worden op de velden en de kleedkamers. Uitbreiding van de kleedkamers zit er op korte termijn niet in, dus zullen we vaker moeten gaan delen. Dit vergt meer geduld en acceptatie van ons allemaal. Het Wedstrijdsecretariaat doet haar best voor een zo optimaal mogelijke indeling, maar zal niet altijd iedereen tevreden kunnen maken. Verder kan je bij hen terecht voor wedstrijdinformatie, afgelastingen, enz. maar ook verzorgen zij de registratie van de uitslagen in Sportlink (van de KNVB) en regelen zij de scheidsrechters, met behulp van de Scheidsrechters begeleidingscommissie.

Toernooiencommissie:

Rodney Versloot
Odette Versloot
Vacant

In deze commissie zijn de meeste 1-dags vrijwilligers nodig. Tijdens de te houden toernooien (in mei) zijn er veel handen nodig. Ouders en verzorgers, vrienden en kennissen die graag eens een keertje willen helpen, laat het weten aan Jeroen, hij coördineert dit jaar alle jeugdtoernooien. Leuke ideetjes zijn welkom, maar het is dan ook prettig als je daarin meteen kunt helpen.

Evenementencommissie:

Sandhia Mangal
nn
nn
nn

Deze mensen gaan komend seizoen meer vorm geven aan deze commissie, in nauw overleg met het jeugdbestuur. Deze commissie gaat zich vooral richten op het organiseren van activiteiten van en door leden, het versterken van de onderlinge verenigingsband.

Jeugdcoördinator:

De Jeugdcoördinator is verantwoordelijk voor de trainers van alle pupillen en de junioren. De Jeugdcoördinator is het verbindingsstuk tussen de vereniging en de trainers/leiders. De jeugdcoördinator kan worden aangesproken als je er met de trainer of leider niet uitkomt. De Jeugdcoördinator zorgt er ook voor dat de trainers en leiders verder worden opgeleid en begeleid in het beter uitvoeren van hun taak. Ook al ben je vrijwilliger, het is wel een serieuze taak en verantwoordelijkheid en die verdient ook begeleiding.

Ettore da Silva = jeugdcoördinator onderbouw JO8, JO9, JO11, 

Fred van zon = jeugdcoördinator bovenbouw JO12, JO13, JO15, JO17

Trainers en begeleiders:

Ieder jaar zetten vrijwilligers zich het hele jaar in om jeugdspelers te trainen en te begeleiden. L.M.O. is deze mensen erg dankbaar voor hun inzet en we verwachten dat spelers en ouders dat ook waarderen.

Ieder jaar is het ook weer moeilijk om ouders te vinden die net iets actiever willen zijn en bijvoorbeeld ook als begeleider willen helpen. Met een begeleider kan een trainer zich meer richten op het technische deel van trainen en kan de begeleider zorgen voor de contacten met de ouders, bewaken dat de kleedkamer geen oorlogszone wordt, dat alles dus weer netjes achtergelaten wordt, dat er voldoende vervoer komt van de ouders om naar de uitwedstrijden te gaan. Dat laatste is een zorg voor alle ouders, dus je mag je nooit verschuilen achter het feit dat er een begeleider is. Samen uit, samen thuis. WIJ zijn L.M.O., de moeite waard!