Normen & Waarden

WIJ ZIJN L.M.O., WIJ DOEN NORMAAL

Het terugdringen van de agressie is en blijft één van de speerpunten van het beleid van het districtsbestuur KNVB West II. Vanaf 1 januari 2005 geldt de volgende verzwarende maatregel bij gewelddadig optreden ten opzichte van een official of andere vormen van ernstig wangedrag, die definitief van kracht zal blijven:

“Bij gewelddadig optreden ten opzichte van een official, het staken van een wedstrijd door een massale vechtpartij, of andere gewelddadige handelingen zal het districtsbestuur KNVB West II besluiten direct over te gaan tot het elftal/team definitief uit te sluiten van verdere deelname aan de competitie.”

Het Hoofdbestuur van r.v.v. L.M.O. wil in KNVB-verband meehelpen om excessen tegen te gaan door het statuut waarden en normen in het leven te roepen. Als ons uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen en -waarden de code die het landelijk platform tegen Geweld op Straat heeft geformuleerd. Kortweg gezegd:

“Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet”.

Op uitdrukkelijke verzoek van de KNVB heeft L.M.O. deelgenomen aan het traject ‘Respect en plezier in het voetbal’. Het traject heeft tot doel te komen tot een waarden en normen statuut. Het statuut is op de algemene ledenvergadering van 25 november 2005 aan de leden van L.M.O. voorgelegd en vastgesteld. Van een L.M.O.’er wordt verwacht dat zij ‘Respect hebben voor een ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet’.

Het Hoofdbestuur van L.M.O. vindt het een normale zaak dat haar leden en supporters het voetbalspel, tegenstanders en officials met respect en plezier benaderen. Wanordelijkheden zullen niet alleen door het Hoofdbestuur, maar ook door de KNVB zwaar worden bestraft. Het Hoofdbestuur verzoekt haar leden en supporters hier rekening mee te houden mocht een situatie uit de hand dreigen te lopen! M.b.t. het te voeren beleid binnen r.v.v. L.M.O. geldt het KNVB-convenant als uitgangspunt.

Of het nu gaat om degene die actief voetbalt, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) binnen L.M.O.: een ieder moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in, dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van een ieder. Dit betekent natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken worden voor zover het onze leden betreft vastgelegd in het gedragsreglement, waarin we de normen en waarden voor ons handelen vastleggen en elkaar beloven deze te zullen nakomen.

De volgende algemene gedragsregels zijn van toepassing en door hier te klikken te raadplegen.

knvb-logo RSS_logo

 

 

 

 

Sinds seizoen 2014-2015 doet L.M.O. ook actief mee met de “Rotterdamse Aanpak Veilig Voetbal”. Dit houdt in dat er nog strakker de hand aan gehouden wordt dat men zich aan de regels houdt, maar dat met name geweld en bedreiging niet meer ongestraft zullen blijven. Geweld en bedreiging zijn strafrechtelijke gedragingen en daarvan zal dan ook in principe steeds aangifte gedaan worden (112). Personen die met geweld of bedreiging zijn geconfronteerd, worden dan ook verzocht aangifte te doen en in ieder geval ervan melding te maken bij L.M.O. (kan steeds via een bestuurslid). Daarnaast zal ieder gewelddadig incident op of rond het veld conform de afspraken met Rotterdam Sport Support worden gemeld bij het meldpunt Sport en Geweld van de KNVB (0800-2299555). Op deze wijze kunnen leden van de KNVB zelfs voor het leven geschorst worden. L.M.O. zal vooruitlopend en geheel los van hetgeen Openbaar Ministerie en KNVB doen eigen maatregelen nemen bij alle incidenten die zij ten gehore krijgt.

Als gebruiker van de door de gemeente beschikbaar gestelde velden, heeft L.M.O. ingevolge artikel 11a van de afspraken tussen L.M.O. en Gemeente niet alleen het recht personen de toegang tot de accommodatie te weigeren, maar tevens ook de plicht in te grijpen als een normaal en door de gemeente voorgestaan gebruik wordt gefrustreerd.

Op de website is de set aan regels verder uitgewerkt, zodat duidelijker is wat er wel en niet toelaatbaar is bij L.M.O. en hoe L.M.O. verwacht dat spelers en bezoekers zich gedragen.