Gedragscommissie

Dit is een nieuwe commissie binnen L.M.O..

L.M.O. heeft al jaren gedragsregels die van toepassing zijn, maar dit werd verder altijd op bestuursniveau afgehandeld. Als er problemen waren, incidenten, was het steeds het Hoofdbestuur dat met de oplossingen diende te komen. Marcel handelt als secretaris in principe de communicatie met de KNVB af. Zeker nu met deelname aan de Rotterdamse aanpak, de KNVB die een veilig voetbalklimaat wil stimuleren en ook het streven van L.M.O. om een veilige en prettige omgeving voor haar jeugdige spelers te willen bieden, was het opzetten van een commissie die zich met al die (gedrags)aspecten zou gaan bezig houden een logische stap. Zo is vorig seizoen de kiem gelegd voor een heuse Gedragscommissie waarin steeds drie leden zitting zullen hebben. Vanaf seizoen 2014-2015 heeft de Gedragscommissie haar werkzaamheden aangevangen. Per 10 april 2015 is door de ALV de Gedragscommissie en haar statuut goedgekeurd. Hierdoor is de Gedragscommissie nu een autonome commissie die enkel verantwoording aflegt aan het Hoofdbestuur.

Deze commissie heeft als taak

  • Het versterken van het Veilig Sportklimaat
  • Het adviseren ten aanzien van de regels geldend binnen L.M.O.
  • Suggesties doen ter verbetering naleving van de geldende regels
  • In eerste instantie richt de Gedragscommissie zich op de jeugd, maar daar waar van belang zal ook het gedrag van de volwassenen worden betrokken in het verbeteren van een veilig sportklimaat voor de jeugd
  • Bewaken dat trainers en leiders zich op een positieve manier bezig houden met trainingen en wedstrijden en zo nodig met de technische coördinatoren nader afstemmen.
  • In individuele zaken oordelen, straffen doen opleggen waar nodig

De samenstelling dient als volgt te zijn: één ouder (tevens voorzitter), één lid van het Hoofdbestuur, één lid van het Jeugdbestuur.

Besluitvorming

De Gedragscommissie ontleent haar bevoegdheid uit het mandaat gegeven door het Hoofdbestuur en bekrachtigd door de ALV van 10 april 2015. Het bestuur heeft vanuit de statuten de bevoegdheid om leden disciplinair te straffen of andere maatregelen te nemen die zij in het belang acht voor L.M.O.. Omdat het Hoofdbestuur veel meer zaken te doen heeft en de afgelopen jaren er toch diverse betreurenswaardige incidenten zijn geweest waarbij L.M.O. betrokken was, heeft het Hoofdbestuur in overleg met het Jeugdbestuur de Gedragscommissie in het leven geroepen.

De Gedragscommissie oordeelt aan de hand van de beschikbare informatie, doet dat zo zorgvuldig mogelijk, maar is niet verplicht iedereen uitputtend te horen, ook de getroffene zelf niet. In principe is dit hetzelfde als met een scheidsrechter, je gaat niet met de scheidsrechter in discussie. De maatregelen die genomen worden zijn in eerste instantie in het belang van L.M.O. en het veilig voetbalklimaat.
De Gedragscommissie adviseert aan de hand van haar bevindingen aan het Hoofdbestuur. Het hoofdbestuur legt uiteindelijk al dan niet de maatregel, sanctie of straf op.

De huidige samenstelling:

Haike Hauck (HB)
Mine Koc (JB)
Sergio van Bossé (JB)